ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
19 12/07/2562 14:49:34 MB09790 26655 เด็กชายรชต สมชนะ 3/ 3 3
18 12/07/2562 14:49:07 MB09811 26676 เด็กหญิงปาริชาติ ธภูธร 3/ 3 3
17 12/07/2562 14:35:58 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
16 12/07/2562 13:11:37 MB09804 26669 เด็กหญิงชฎาภา เอื้อเฟื้อ 3/ 3 3
15 12/07/2562 13:11:19 MB09822 26687 เด็กหญิงสุพิชญา พลศรี 3/ 3 3
14 12/07/2562 13:03:17 MB10368 27068 เด็กหญิงศศิธร ภูช่างทอง 3/12 3
13 12/07/2562 11:44:17 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
12 12/07/2562 11:44:14 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
11 12/07/2562 11:43:41 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
10 12/07/2562 11:43:36 MB10161 27026 เด็กหญิงสุพรรษา ภานุรัตน์ 3/11 3
9 12/07/2562 11:35:39 MB10080 26945 เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง 3/ 9 3
8 12/07/2562 11:35:00 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
7 12/07/2562 11:34:57 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
6 12/07/2562 11:25:06 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
5 12/07/2562 11:24:36 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
4 12/07/2562 11:24:31 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
3 12/07/2562 11:24:16 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 3/ 1 3
2 12/07/2562 07:46:27 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
1 12/07/2562 07:34:43 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software