ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/02/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
32 11/02/2562 15:47:51 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
31 11/02/2562 15:47:50 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
30 11/02/2562 15:47:49 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
29 11/02/2562 15:27:06 MB06604 24310 เด็กหญิงนิวาริน กลึงกลางดอน 6/ 2 3
28 11/02/2562 15:23:34 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
27 11/02/2562 15:23:24 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
26 11/02/2562 15:19:32 MB09514 26386 นางสาวธนาภา แป้นชัยวงค์ 6/ 2 3
25 11/02/2562 15:19:25 MB06330 23960 เด็กหญิงวิภาวรรณ แป้นเพ็ชร์ 6/ 2 3
24 11/02/2562 15:02:38 MB06318 23944 เด็กหญิงณัฐวรรณ ภักดีกลาง 6/ 1 3
23 11/02/2562 14:53:48 MB06528 24232 เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 6/ 2 3
22 11/02/2562 14:50:36 MB06604 24310 เด็กหญิงนิวาริน กลึงกลางดอน 6/ 2 3
21 11/02/2562 14:48:25 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
20 11/02/2562 14:46:04 MB09640 26409 นายวิศรุต รู้กิจนา 6/ 4 3
19 11/02/2562 14:46:00 MB10381 26378 นายวาเลนท์ บุญลือ 6/ 2 3
18 11/02/2562 14:45:57 MB09670 26475 นายขจรเกียรติ สีโหดา 6/ 8 3
17 11/02/2562 14:45:51 MB09675 26480 นายสรรเสริญ ศรีเนตร 6/ 8 3
16 11/02/2562 14:45:47 MB09637 26406 นายนัฐกิจ สุขม่วง 6/ 4 3
15 11/02/2562 14:45:36 MB09574 26471 นางสาวอมรรัตน์ แสงเงิน 6/ 7 3
14 11/02/2562 13:13:20 MB06637 24344 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กำแหงหาญ 6/ 2 3
13 11/02/2562 12:53:08 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
12 11/02/2562 12:53:01 MB06535 24239 เด็กชายกีรติกานต์ เพิ่มพูลพานิช 6/ 1 3
11 11/02/2562 12:52:54 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
10 11/02/2562 12:52:48 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
9 11/02/2562 12:39:54 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
8 11/02/2562 12:14:59 MB06458 24064 เด็กชายวรวุฒิ ชมภูษา 6/ 2 3
7 11/02/2562 12:12:20 MB09622 26518 นางสาวจุฑาทิพย์ ชูดี 6/10 3
6 11/02/2562 12:12:13 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
5 11/02/2562 12:12:09 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
4 11/02/2562 12:04:35 MB09671 26476 นายชาญชล หงวนบุญมาก 6/ 8 3
3 11/02/2562 11:49:26 MB06528 24232 เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 6/ 2 3
2 11/02/2562 11:49:23 MB06522 24223 เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์อำมาตย์ 6/ 2 3
1 11/02/2562 11:39:01 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 6/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software