ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/02/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
248 11/02/2562 15:47:51 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
247 11/02/2562 15:47:50 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
246 11/02/2562 15:47:49 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
245 11/02/2562 15:31:09 MB06461 24067 เด็กชายศรายุทธ ฤทธิสาร 3/ 4 3
244 11/02/2562 15:31:09 MB06461 24067 เด็กชายศรายุทธ ฤทธิสาร 3/ 4 3
243 11/02/2562 15:29:25 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
242 11/02/2562 15:27:06 MB06604 24310 เด็กหญิงนิวาริน กลึงกลางดอน 6/ 2 3
241 11/02/2562 15:26:46 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
240 11/02/2562 15:23:34 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
239 11/02/2562 15:23:24 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
238 11/02/2562 15:19:32 MB09514 26386 นางสาวธนาภา แป้นชัยวงค์ 6/ 2 3
237 11/02/2562 15:19:25 MB06330 23960 เด็กหญิงวิภาวรรณ แป้นเพ็ชร์ 6/ 2 3
236 11/02/2562 15:02:38 MB06318 23944 เด็กหญิงณัฐวรรณ ภักดีกลาง 6/ 1 3
235 11/02/2562 15:02:11 MB09813 26678 เด็กหญิงภักดิพร กำแหงนา 2/ 3 3
234 11/02/2562 15:02:06 MB09815 26680 เด็กหญิงมาริสา เจยุรัตน์ 2/ 3 3
233 11/02/2562 15:02:01 MB09814 26679 เด็กหญิงภัชรนันท์ บุญจันทร์ 2/ 3 3
232 11/02/2562 15:01:58 MB09802 26667 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกิงสันเทียะ 2/ 3 3
231 11/02/2562 15:01:53 MB09809 26674 เด็กหญิงนันทิกานต์ ชาวหล่ม 2/ 3 3
230 11/02/2562 15:00:00 MB10570 27898 นางสาวศศินิพา โชติรัตน์ 2/ 3 3
229 11/02/2562 14:59:56 MB09798 26663 เด็กชายสุขาวดี ศรีประเสริฐ 2/ 3 3
228 11/02/2562 14:59:46 MB09817 26682 เด็กหญิงวาสินี ประคองทรัพย์ 2/ 3 3
227 11/02/2562 14:59:41 MB09787 26652 เด็กชายธนเดช กลมเกลี้ยง 2/ 3 3
226 11/02/2562 14:59:37 MB09793 26658 เด็กชายศรัณย์ภัทร สุวรรณน่วม 2/ 0 3
225 11/02/2562 14:59:33 MB09788 26653 เด็กชายธีรภัทร บุญจอน 2/ 3 3
224 11/02/2562 14:59:27 MB09820 26685 เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยชนะ 2/ 3 3
223 11/02/2562 14:58:47 MB09803 26668 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรมจารี 2/ 3 3
222 11/02/2562 14:58:43 MB11056 27895 เด็กชายธนทัต แก้วธไนศวรรย์ 2/ 3 3
221 11/02/2562 14:58:36 MB09822 26687 เด็กหญิงสุพิชญา พลศรี 2/ 3 3
220 11/02/2562 14:58:32 MB09811 26676 เด็กหญิงปาริชาติ ธภูธร 2/ 3 3
219 11/02/2562 14:58:29 MB09823 26688 เด็กหญิงอัญธิกา คำเสียง 2/ 3 3
218 11/02/2562 14:58:21 MB09821 26686 เด็กหญิงสุธิดา วงค์สังข์ 2/ 0 3
217 11/02/2562 14:58:16 MB09825 26690 เด็กหญิงแจ่มจรัส ศิริสุวรรณ์ 2/ 3 3
216 11/02/2562 14:58:04 MB09804 26669 เด็กหญิงชฎาภา เอื้อเฟื้อ 2/ 3 3
215 11/02/2562 14:57:56 MB09705 26570 เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี 2/ 1 3
214 11/02/2562 14:57:53 MB09702 26567 เด็กชายณภัทร สีบุญ 2/ 1 3
213 11/02/2562 14:53:48 MB06528 24232 เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 6/ 2 3
212 11/02/2562 14:50:36 MB06604 24310 เด็กหญิงนิวาริน กลึงกลางดอน 6/ 2 3
211 11/02/2562 14:50:09 MB10586 27266 เด็กชายเกริกปวีณ์ มีเดช 1/ 1 3
210 11/02/2562 14:50:01 MB10583 27263 เด็กชายศรัณยพงศ์ เปกาลี 1/ 1 3
209 11/02/2562 14:48:25 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
208 11/02/2562 14:47:48 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 1/ 6 3
207 11/02/2562 14:47:00 MB06461 24067 เด็กชายศรายุทธ ฤทธิสาร 3/ 4 3
206 11/02/2562 14:46:04 MB09640 26409 นายวิศรุต รู้กิจนา 6/ 4 3
205 11/02/2562 14:46:00 MB10381 26378 นายวาเลนท์ บุญลือ 6/ 2 3
204 11/02/2562 14:45:57 MB09670 26475 นายขจรเกียรติ สีโหดา 6/ 8 3
203 11/02/2562 14:45:51 MB09675 26480 นายสรรเสริญ ศรีเนตร 6/ 8 3
202 11/02/2562 14:45:47 MB09637 26406 นายนัฐกิจ สุขม่วง 6/ 4 3
201 11/02/2562 14:45:43 MB09674 26479 นายภัทรพงษ์ โพธาตุ 5/10 3
200 11/02/2562 14:45:36 MB09574 26471 นางสาวอมรรัตน์ แสงเงิน 6/ 7 3
199 11/02/2562 14:05:10 MB07695 25244 นายกิตติภูมิ สังข์ด้วงยาง 4/ 2 3
198 11/02/2562 14:05:07 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
197 11/02/2562 14:05:07 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
196 11/02/2562 14:05:06 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
195 11/02/2562 14:05:05 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
194 11/02/2562 14:04:47 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
193 11/02/2562 14:04:47 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
192 11/02/2562 14:04:46 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
191 11/02/2562 14:04:46 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
190 11/02/2562 14:04:45 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
189 11/02/2562 14:04:45 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
188 11/02/2562 14:04:44 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
187 11/02/2562 14:03:26 MB08152 25698 นางสาวภิญญาพัชญ์ นิธิการสกุล 4/ 2 3
186 11/02/2562 14:03:20 MB08144 25690 นางสาวธิดาภรณ์ สุวรรณศรี 4/ 2 3
185 11/02/2562 14:03:15 MB10402 27757 นายอิศรานุวัฒน์ รองแหยม 4/ 2 3
184 11/02/2562 14:03:11 MB10403 26531 นางสาวนฤมล พลล่องช้าง 4/ 2 3
183 11/02/2562 13:36:33 MB08138 25684 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์แป้น 4/ 6 3
182 11/02/2562 13:36:28 MB08160 25706 นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ 4/ 6 3
181 11/02/2562 13:32:36 MB07783 25331 นางสาวสุธาทิพย์ ก้อนทองคำ 4/ 6 3
180 11/02/2562 13:32:33 MB08155 25701 นางสาววิกาวี นุ่มขุนทด 4/ 6 3
179 11/02/2562 13:32:21 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 4/ 1 3
178 11/02/2562 13:27:16 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
177 11/02/2562 13:16:13 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 1/ 6 3
176 11/02/2562 13:16:09 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
175 11/02/2562 13:16:05 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 1/ 6 3
174 11/02/2562 13:15:17 MB08152 25698 นางสาวภิญญาพัชญ์ นิธิการสกุล 4/ 2 3
173 11/02/2562 13:14:21 MB10645 27326 เด็กหญิงปานวาด มณีนพคุณ 1/ 2 3
172 11/02/2562 13:14:14 MB10633 27314 เด็กหญิงกวินทรา แนกสัตย์ 1/ 2 3
171 11/02/2562 13:14:11 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
170 11/02/2562 13:13:58 MB10640 27321 เด็กหญิงธนาธิป ก้อนทอง 1/ 2 3
169 11/02/2562 13:13:27 MB10753 27434 เด็กหญิงนภิสา ครุฑธะกะ 1/ 5 3
168 11/02/2562 13:13:20 MB06637 24344 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กำแหงหาญ 6/ 2 3
167 11/02/2562 13:12:38 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 1/ 6 3
166 11/02/2562 13:12:34 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 1/ 6 3
165 11/02/2562 13:12:29 MB10794 27475 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค 1/ 6 3
164 11/02/2562 13:12:24 MB10583 27263 เด็กชายศรัณยพงศ์ เปกาลี 1/ 1 3
163 11/02/2562 13:12:18 MB10586 27266 เด็กชายเกริกปวีณ์ มีเดช 1/ 1 3
162 11/02/2562 13:12:10 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 1/ 6 3
161 11/02/2562 13:12:06 MB10791 27472 เด็กหญิงกชกร แคนน้ำ 1/ 6 3
160 11/02/2562 13:11:57 MB10593 27274 เด็กหญิงจิรารัตน์ สุรเสริมภูมิ 1/ 1 3
159 11/02/2562 13:11:54 MB10616 27297 เด็กชายณัฐภัทร พรมมา 1/ 2 3
158 11/02/2562 13:11:49 MB10608 27289 เด็กหญิงอัญมณี นุชพงษ์ 1/ 1 3
157 11/02/2562 13:11:45 MB10607 27288 เด็กหญิงอภิษฎา พรมลี 1/ 1 3
156 11/02/2562 13:11:16 MB10598 27279 เด็กหญิงทรรณรต ศรีไตรภพ 1/ 1 3
155 11/02/2562 13:08:41 MB10584 27264 เด็กชายสิริโชติ แซ่ลี้ 1/ 1 3
154 11/02/2562 13:08:15 MB11002 27683 เด็กหญิงปิยธิดา ยอดบุรุษ 1/11 3
153 11/02/2562 13:08:11 MB10993 27674 เด็กหญิงจิรัฎฐนันท์ เหมสุวรรณ 1/11 3
152 11/02/2562 13:07:46 MB10695 27375 เด็กชายจักรินทร์ บุญคง 1/ 4 3
151 11/02/2562 13:07:38 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 1/ 1 3
150 11/02/2562 13:07:34 MB10715 27395 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บาดขุนทด 1/ 4 3
149 11/02/2562 13:07:29 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 1/ 4 3
148 11/02/2562 13:07:27 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 1/ 4 3
147 11/02/2562 13:07:25 MB06906 24738 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ 5/10 3
146 11/02/2562 13:07:16 MB10970 27651 เด็กหญิงอรณิชา สุขนา 1/10 3
145 11/02/2562 13:06:44 MB10579 27259 เด็กชายพิศิษฐ์ หาสุข 1/ 1 3
144 11/02/2562 13:06:40 MB10581 27261 เด็กชายภาสกร รอดแจ่ม 1/ 1 3
143 11/02/2562 13:04:21 MB07695 25244 นายกิตติภูมิ สังข์ด้วงยาง 4/ 2 3
142 11/02/2562 13:04:13 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
141 11/02/2562 13:03:34 MB08144 25690 นางสาวธิดาภรณ์ สุวรรณศรี 4/ 2 3
140 11/02/2562 13:03:06 MB07717 25265 นางสาวชลธิชา น้อยใหญ่ 4/ 2 3
139 11/02/2562 13:02:52 MB08040 25586 นายโชคชัย มีแหยม 4/ 2 3
138 11/02/2562 13:02:48 MB10404 27758 นางสาวณัฏฐธิดา ตั้งจิตร 4/ 2 3
137 11/02/2562 13:01:17 MB10397 27752 นายชัยนพพร จงสุขกลาง 4/ 2 3
136 11/02/2562 13:01:15 MB10397 27752 นายชัยนพพร จงสุขกลาง 4/ 2 3
135 11/02/2562 13:01:11 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
134 11/02/2562 13:01:05 MB07867 25413 นางสาวนฤมล ศรีกุฎ 4/ 2 3
133 11/02/2562 13:00:57 MB07723 25271 นางสาวรัตนากร อ่อนน้อม 4/ 2 3
132 11/02/2562 13:00:41 MB07739 25287 นางสาวเขมิกา จงวัฒนา 4/ 2 3
131 11/02/2562 13:00:28 MB07701 25250 นายภาณุวัฒน์ พรหมบุตร 4/ 2 3
130 11/02/2562 13:00:18 MB07079 24911 นางสาวกุลธิดา มากพงษ์ 4/ 9 3
129 11/02/2562 13:00:14 MB08021 25567 นางสาวเยาวลักษณ์ คูนา 4/ 9 3
128 11/02/2562 13:00:11 MB08012 25558 นางสาววลาวัณย์ ปลื้มเย็น 4/ 9 3
127 11/02/2562 12:57:31 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 1/ 1 3
126 11/02/2562 12:57:23 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 1/ 1 3
125 11/02/2562 12:57:11 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 1/ 1 3
124 11/02/2562 12:57:05 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 1/ 1 3
123 11/02/2562 12:57:00 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 1/ 1 3
122 11/02/2562 12:56:45 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 1/ 1 3
121 11/02/2562 12:55:19 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 5/ 1 3
120 11/02/2562 12:53:08 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
119 11/02/2562 12:53:01 MB06535 24239 เด็กชายกีรติกานต์ เพิ่มพูลพานิช 6/ 1 3
118 11/02/2562 12:52:54 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
117 11/02/2562 12:52:48 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
116 11/02/2562 12:42:38 MB07934 25479 นายชยุตม์ เพิ่มวงศ์ 4/ 6 3
115 11/02/2562 12:42:36 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 4/ 7 3
114 11/02/2562 12:40:42 MB08021 25567 นางสาวเยาวลักษณ์ คูนา 4/ 9 3
113 11/02/2562 12:40:37 MB08012 25558 นางสาววลาวัณย์ ปลื้มเย็น 4/ 9 3
112 11/02/2562 12:39:54 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
111 11/02/2562 12:39:33 MB07952 25497 นางสาวกัญยาณี คำดอนใจ 4/ 4 3
110 11/02/2562 12:38:51 MB10499 27844 นายธนกฤต หลวงแก้ว 4/ 7 3
109 11/02/2562 12:33:59 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 4/ 1 3
108 11/02/2562 12:33:00 MB06863 24695 เด็กหญิงเจนจิรา ทศพิมพ์ 5/10 3
107 11/02/2562 12:32:56 MB10338 27229 นางสาวศศิธร แก้วคูนอก 5/10 3
106 11/02/2562 12:32:35 MB07079 24911 นางสาวกุลธิดา มากพงษ์ 4/ 9 3
105 11/02/2562 12:32:30 MB10556 27879 นางสาวสงกรานต์ หนานนะ 4/ 9 3
104 11/02/2562 12:32:14 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 5/ 1 3
103 11/02/2562 12:31:43 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
102 11/02/2562 12:31:42 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
101 11/02/2562 12:31:41 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
100 11/02/2562 12:31:38 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
99 11/02/2562 12:31:32 MB10188 27087 นางสาววิริยา พรมหาลา 5/ 1 3
98 11/02/2562 12:30:12 MB10400 27755 นายพชธกร มีคุณ 4/ 2 3
97 11/02/2562 12:30:10 MB08010 25556 นางสาวปาณิสรา ราษี 4/ 2 3
96 11/02/2562 12:30:02 MB10403 26531 นางสาวนฤมล พลล่องช้าง 4/ 2 3
95 11/02/2562 12:29:49 MB10402 27757 นายอิศรานุวัฒน์ รองแหยม 4/ 2 3
94 11/02/2562 12:27:57 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
93 11/02/2562 12:27:52 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 5/ 1 3
92 11/02/2562 12:23:46 MB06844 24676 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ บุญทำ 5/10 3
91 11/02/2562 12:23:41 MB06906 24738 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ 5/10 3
90 11/02/2562 12:23:29 MB10329 27222 นายไชยรัตน์ ราศรี 5/10 3
89 11/02/2562 12:22:19 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 4/ 7 3
88 11/02/2562 12:20:08 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 5/ 1 3
87 11/02/2562 12:20:03 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 5/ 1 3
86 11/02/2562 12:15:01 MB07914 25459 นางสาวนารายา แสงวิมาน 4/ 7 3
85 11/02/2562 12:14:59 MB06458 24064 เด็กชายวรวุฒิ ชมภูษา 6/ 2 3
84 11/02/2562 12:14:22 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 2/11 3
83 11/02/2562 12:14:18 MB10566 27889 นางสาวณัฐวดี แย้มเมืองไชย 4/10 3
82 11/02/2562 12:14:16 MB08003 25549 นางสาวณัฐชยา ศรีวรมย์ 4/10 3
81 11/02/2562 12:14:05 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 5/ 1 3
80 11/02/2562 12:14:03 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 5/ 1 3
79 11/02/2562 12:13:39 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 5/ 1 3
78 11/02/2562 12:12:20 MB09622 26518 นางสาวจุฑาทิพย์ ชูดี 6/10 3
77 11/02/2562 12:12:13 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
76 11/02/2562 12:12:09 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
75 11/02/2562 12:09:04 MB10423 27777 นางสาวสายน้ำ บัวก้านแย่ง 4/ 3 3
74 11/02/2562 12:08:49 MB10426 27780 นางสาวอริสรา สีสุพรรณ์ 4/ 3 3
73 11/02/2562 12:08:22 MB10967 27648 เด็กหญิงปิยะดา ศิลากุล 1/10 3
72 11/02/2562 12:07:55 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 5/ 1 3
71 11/02/2562 12:07:12 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 5/ 1 3
70 11/02/2562 12:07:08 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 5/ 1 3
69 11/02/2562 12:05:41 MB09289 26160 เด็กหญิงฉัตรพร ภูมรินทร์ 3/ 6 3
68 11/02/2562 12:05:26 MB10967 27648 เด็กหญิงปิยะดา ศิลากุล 1/10 3
67 11/02/2562 12:04:35 MB09671 26476 นายชาญชล หงวนบุญมาก 6/ 8 3
66 11/02/2562 11:54:58 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 1/ 4 3
65 11/02/2562 11:54:31 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 1/12 3
64 11/02/2562 11:54:28 MB11034 27716 เด็กหญิงกัลยา โสไกร 1/12 3
63 11/02/2562 11:54:24 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 1/12 3
62 11/02/2562 11:54:19 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 1/10 3
61 11/02/2562 11:54:15 MB10953 27634 เด็กหญิงจิตติพัฒน์ รอดทับ 1/10 3
60 11/02/2562 11:53:21 MB11046 27728 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมพอง 1/12 3
59 11/02/2562 11:52:46 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 1/12 3
58 11/02/2562 11:52:14 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 1/12 3
57 11/02/2562 11:52:09 MB11050 27732 เด็กหญิงอมรรัตน์ สบายใจ 1/12 3
56 11/02/2562 11:50:47 MB10616 27297 เด็กชายณัฐภัทร พรมมา 1/ 2 3
55 11/02/2562 11:50:41 MB10600 27281 เด็กหญิงปรียานุช พูลพร้อม 1/ 1 3
54 11/02/2562 11:50:36 MB10604 27285 เด็กหญิงวิชญาดา ทองนาเมือง 1/ 1 3
53 11/02/2562 11:50:31 MB10592 27273 เด็กหญิงจิรสุตา กันเอี่ยม 1/ 1 3
52 11/02/2562 11:49:48 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 1/12 3
51 11/02/2562 11:49:44 MB11041 27723 เด็กหญิงนรีกานต์ ธีระเสถียร 1/12 3
50 11/02/2562 11:49:26 MB06528 24232 เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 6/ 2 3
49 11/02/2562 11:49:23 MB06522 24223 เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์อำมาตย์ 6/ 2 3
48 11/02/2562 11:49:15 MB11051 27733 เด็กหญิงอินทิรา วงศ์รักษ์ 1/12 3
47 11/02/2562 11:45:44 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 2/ 1 3
46 11/02/2562 11:45:42 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 2/11 3
45 11/02/2562 11:44:26 MB10148 27013 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หึกขุนทด 2/11 3
44 11/02/2562 11:44:14 MB10161 27026 เด็กหญิงสุพรรษา ภานุรัตน์ 2/11 3
43 11/02/2562 11:43:46 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 2/11 3
42 11/02/2562 11:43:41 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 2/11 3
41 11/02/2562 11:43:31 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 2/11 3
40 11/02/2562 11:40:52 MB10625 27306 เด็กชายพัชรพงษ์ จิตรแก้ว 1/ 2 3
39 11/02/2562 11:40:48 MB10624 27305 เด็กชายปารมี ตราหลวง 1/ 2 3
38 11/02/2562 11:39:53 MB10606 27287 เด็กหญิงสุรพิชญา ชะบางาม 1/ 1 3
37 11/02/2562 11:39:41 MB10603 27284 เด็กหญิงวรรณพร วงษ์แดง 1/ 1 3
36 11/02/2562 11:39:22 MB06503 24201 เด็กชายสหฤทธิ์ วิจิตรพิทยานนท์ 3/ 7 3
35 11/02/2562 11:39:01 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 6/ 1 3
34 11/02/2562 11:38:16 MB10626 27307 เด็กชายพุฒิเมธ ลาดสลุง 1/ 2 3
33 11/02/2562 11:38:13 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 1/ 2 3
32 11/02/2562 11:37:13 MB10839 27519 เด็กหญิงพริริสา กิตติไพบูลย์พงษ์ 1/ 7 3
31 11/02/2562 11:37:10 MB10848 27528 เด็กหญิงหรรยดา แสนเพ็ญ 1/ 7 3
30 11/02/2562 11:37:07 MB10827 27507 เด็กหญิงกฤติกาญจน์ จันทร์เพ็ญ 1/ 7 3
29 11/02/2562 11:36:51 MB10889 27570 เด็กหญิงสุชานาถ หนูเย็น 1/ 8 3
28 11/02/2562 11:36:42 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 1/ 2 3
27 11/02/2562 11:36:35 MB10613 27294 เด็กชายชัยภัทร บุญเมือง 1/ 2 3
26 11/02/2562 11:34:53 MB10629 27310 เด็กชายอัครเดช โสมเกษตรินทร์ 1/ 2 3
25 11/02/2562 11:34:17 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
24 11/02/2562 11:30:56 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 1/ 1 3
23 11/02/2562 11:30:37 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 1/ 1 3
22 11/02/2562 11:28:27 MB10595 27276 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุหลาบกุลี 1/ 1 3
21 11/02/2562 11:28:26 MB10594 27275 เด็กหญิงจุฑามาศ หุ่นแจ้ง 1/ 1 3
20 11/02/2562 11:26:22 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 1/ 7 3
19 11/02/2562 11:25:45 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 1/ 4 3
18 11/02/2562 11:25:22 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 2/11 3
17 11/02/2562 11:25:15 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 1/ 1 3
16 11/02/2562 11:24:30 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 2/ 1 3
15 11/02/2562 11:24:28 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 2/11 3
14 11/02/2562 11:23:59 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 1/ 1 3
13 11/02/2562 11:23:50 MB09289 26160 เด็กหญิงฉัตรพร ภูมรินทร์ 3/ 6 3
12 11/02/2562 11:22:32 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 1/ 1 3
11 11/02/2562 11:22:30 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 1/ 1 3
10 11/02/2562 11:22:27 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 1/ 1 3
9 11/02/2562 11:22:25 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 1/ 1 3
8 11/02/2562 11:22:08 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 2/11 3
7 11/02/2562 11:22:01 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 2/11 3
6 11/02/2562 11:19:52 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 1/ 1 3
5 11/02/2562 11:11:00 MB10599 27280 เด็กหญิงทิพยวดี คุ้นประเสริฐ 1/ 1 3
4 11/02/2562 07:51:20 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
3 11/02/2562 07:50:24 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
2 11/02/2562 07:32:01 MB10710 27390 เด็กชายเจริญพงษ์ กิลาพงษ์ 1/ 4 3
1 11/02/2562 06:41:21 MB09766 26631 เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ 2/ 2 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software